၁၃၇၈ ခုနှစ်ဝါဆိုသံဃာစာရင်း

စဉ် အမည် ပညာအရည်အချင်း မိဘအမည် နေရပ် ၁။ ဦးဇောတယ အကြီးတန်း ဦးထွန်းပင်+ဒေါ်လေ ပန့်ပုန်းရွာ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ် ၂။ ဦးဉာဏဝရ အကြီးတန်း ဦးဘချစ်+ဒေါ်ငွေသီး ကျောက်စရစ်ရွာ၊ တနင်္သာရီမြို့နယ် ၃။ ဦးလောကနန္ဒ အငယ်တန်း ဦးခွန်ထု + ဒေါ်နန်းလေ ကောင်ဝင်ရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ် ၄။ ဦးသိရိန္ဒ အငယ်တန်း ဦးခွန်ဆန်း+ဒေါ်နန်းအိန်း တောင်တပ်ရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ် ၅။ ဦးသီလာဝံသ အလတ်တန်း ဦးခွန်ဆန်း+ဒေါ်နန်းကြီး တောင်တပ်ရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ် ၆။ ဦးခတ္တိယဓဇ အငယ်တန်း ဦးခွန်စိန်+ဒေါ်နန်းအိန် တောင်တပ်ရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ် ၇။ ဦးဝဏ္ဏသီရိ အငယ်တန်း ဦးပုတ်+ဒေါ်စိန်ဆွေ နားမွန်ရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ် ၈။ ဦးထေရဝံသ အငယ်တန်း ဦးလု ဗန်းမက်ရွာ၊...

Continue reading