၁၃၇၈ ခုနှစ်ဝါဆိုသံဃာစာရင်း

စဉ် အမည် ပညာအရည်အချင်း မိဘအမည် နေရပ်
၁။ ဦးဇောတယ အကြီးတန်း ဦးထွန်းပင်+ဒေါ်လေ ပန့်ပုန်းရွာ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်
၂။ ဦးဉာဏဝရ အကြီးတန်း ဦးဘချစ်+ဒေါ်ငွေသီး ကျောက်စရစ်ရွာ၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်
၃။ ဦးလောကနန္ဒ အငယ်တန်း ဦးခွန်ထု + ဒေါ်နန်းလေ ကောင်ဝင်ရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်
၄။ ဦးသိရိန္ဒ အငယ်တန်း ဦးခွန်ဆန်း+ဒေါ်နန်းအိန်း တောင်တပ်ရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်
၅။ ဦးသီလာဝံသ အလတ်တန်း ဦးခွန်ဆန်း+ဒေါ်နန်းကြီး တောင်တပ်ရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်
၆။ ဦးခတ္တိယဓဇ အငယ်တန်း ဦးခွန်စိန်+ဒေါ်နန်းအိန် တောင်တပ်ရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်
၇။ ဦးဝဏ္ဏသီရိ အငယ်တန်း ဦးပုတ်+ဒေါ်စိန်ဆွေ နားမွန်ရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်
၈။ ဦးထေရဝံသ အငယ်တန်း ဦးလု ဗန်းမက်ရွာ၊ မောက်မယ်မြို့နယ်
၉။ ဦးခေမိန္ဒ အငယ်တန်း ဦးခွန်စိန်+ဒေါ်နန်းဖန်း တောင်တပ်ရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်
၁၀။ ရှင်နာရဒ ပထမငယ်တန်း ဦးသျိုး+ဒေါ်မွဉ် ကောင်မူဗွာရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်
၁၁။ ရှင်ဓမ္မပိယ ဒုတိယတန်း ဦးမော်ထွန်+ဒေါ်မွိုးလွဉ်း ဗန်းမက်ရွာ၊ မောက်မယ်မြို့နယ်
၁၂။ ရှင်ရာဟုလာ အကြီးတန်း ဦးခွန်ညာ+ဒေါ်နန်းအိန်း တောင်တပ်ရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်
၁၃။ ရှင်ပညိန္ဒ အခြေပြုတန်း ဦးခွန်တီး+နန်းပု နားမွန်ရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်
၁၄။ ရှင်ထေရဓမ္မ ပထမငယ်တန်း ထာအုံရွာ၊ ကျောက်တလုံးမြို့နယ်
၁၅။ ရှင်ဇဝန ပဥ္စမတန်း ဦးဟွေး+ဒေါ်နန်းဟွမ် တရွတ်မွူးရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်
၁၆။ ရှင်သောဘန ပဥ္စမတန်း ဦးသွင်+ဒေါ်ညွှန့်မေ လဲုင်းကွဉ်ရွာ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်
၁၇။ ရှင်ကုမာရ ပဥ္စမတန်း ဦးငယ်+ဒေါ်အစ် ရန်ကင်းရပ်ကွက်၊ ဟိုပုံးမြို့
၁၈။ ရှင်ထေရဓမ္မ ပဥ္စမတန်း ဦးမောင်ထွိ+ဒေါ်တီ မောက်လွစ်ရွာ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်
၁၉။ ရှင်မုနိန္ဒ ပဥ္စမတန်း ဦးအုန်းကျော်+ဒေါ်နန်းမွှေး ဝါးလီးရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်
၂၀။ ရှင်သြသဓ ပဥ္စမတန်း ဦးပြား+ဒေါ်ပေါ် နောင်တောင်းပေါက်၊ ဟိုပုံးမြို့
၂၁။ ရှင်သုမန ပဥ္စမတန်း ဦးစံခမ်း+ဒေါ်ဘိ ဖာလိုင်ရပ်၊ ဟိုပုံးမြို့
၂၂။ ရှင်စိတ္တရ ပဥ္စမတန်း ဦးအေး+ဒေါ်သွန် နောင်စံရွာ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်
၂၃။ ရှင်သီလာစာရ ပဥ္စမတန်း ဦးထွက်+ဒေါ်ဗွူး ခူးစိန်ရွာ၊ ဟိုနမ်းဒေသ
၂၄။ ရှင်ပညာဝရ ပဥ္စမတန်း ဦးဉာတိ+ဒေါ်အောင် တောရရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်
၂၅။ ရှင်ဥတ္တမ ပဥ္စမတန်း ဦးသိန်း+ဒေါ်ထွေးရီ ကောင်နိန်းရွာ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်
၂၆။ ရှင်အာနန္ဒ ပဥ္စမတန်း ဦးထွက်+ဒေါ်မွိုးဥ လဲုင်ကွဉ်ရွာ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်
၂၇။ ရှင်ဝရုဏ ပဥ္စမတန်း ဦးပိန်+ဒေါ်အိန်လာ တဖူဟံသာယာ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်
၂၈။ ရှင်အာစာရ ပဥ္စမတန်း ဦးကုံး+ဒေါ်မွိုးထွမ် နောင်ပဖာရပ်ကွက်၊ ဟိုပုံးမြို့
၂၉။ ရှင်ကေသဝ ပဥ္စမတန်း ဦးတချွတ်+ဒေါ်နန်းမထွေး ကောင်စေတီရွာ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်
၃၀။ ရှင်သြဝါဒ ပဥ္စမတန်း ဦးမောင်နွဲ့+ဒေါ်ဝွိုင် ထီဖြွုမ်းရွာ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်
၃၁။ ရှင်ဇာဂရ ပဥ္စမတန်း ဦးတခြိုင်+ဒေါ်စိမ်းတင် ပင်စုံရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်
၃၂။ ရှင်ကုဝေရ ပဥ္စမတန်း ဦးဖာခေတ်+ဒေါ်မွိုးအွိုတ် ဒုံဖြားရွာ၊ ပင်လုံမြို့နယ်
၃၃။ ရှင်နန္ဒောဘာသ ပဥ္စမတန်း ဦးစိုးသူ+ဒေါ်နန်းမအေး ပန်ကန်ရွာ၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ်
၃၄။ ရှင်သောမိန္ဒ ပဥ္စမတန်း ဦးနု+ဒေါ်စောမြ နောင်အင်ရပ်ကွက်၊ အေးသာယာမြို့
၃၅။ ရှင်ဥတ္တမ ပဥ္စမတန်း ဦးမြင့်+ဒေါ်ခွို စံဖူးရွာ၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်
၃၆။ ရှင်ဉာဏ ပဥ္စမတန်း ဦးကျော်+ဒေါ်ဖောင် စံဖူးရွာ၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်
၃၇။ ရှင်ကုသလ ပဥ္စမတန်း ဦးကြိုင်+ဒေါ်အေး စံဖူးရွာ၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်
၃၈။ ရှင်သုဇာတ ပဥ္စမတန်း ဦးတငဲ+ဒေါ်နန်းနွိုး ဆတ်သေရွာ၊ရပ်စောက်မြို့နယ်
၃၉။ ရှင်ကဝိနန္ဒ ပဥ္စမတန်း ဦးသိန်း+ဒေါ်မမိုး ထွုံကုံရွာ၊ ကလောမြို့နယ်
၄၀။ ရှင်ခမာဝုဓ ပဥ္စမတန်း ဦးတလေး+ဒေါ်နန်းချစ် နောင်ချိုရွာ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်
၄၁။ ရှင်ဃောသိယ ပထမတန်း ဦးသိန်း+ဒေါ်လှ နောင်ချိုရွာ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်
၄၂။ ရှင်တေဇ ပထမတန်း ပုံချောင်ရွာ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်
print
Facebook Comments